Hasła do krzyżówek na literę A:

Hasło Definicja

A N A N K E

grecka bogini fatum

A N A N K E

grecka bogini

A F R O D Y T A

grecka bogini

A B S U R D A L N Y

głupi jak but z lewej nogi

A S A N A

główna pozycja jogi

A N T Y L O P A

gerenuk, ssak krętorogi ze wschodniej Afryki

A D O N I S

gdy zginął rozszarpany przez dzika na polowaniu, bogini wybłagała od Zeusa jego coroczny powrót na ziemię

A N O N I R E D I

galijska bogini dostatku i urodzaju

A R T Y K U Ł

fragment tekstu ustawy, umowy, rozporządzenia stanowiący zamkniętą logicznie całość

A K R O F O B I A

fobia, silny, patologiczny lęk przed miejscami wysoko położonymi (lęk wysokości)

A B R A M O W

Fiodor, rosyjski pisarz, "Drogi i rozdroża"

A R A B I S T Y K A

filologia arabska

A N G L I S T Y K A

filologia angielska

A D O N I S

fenijskie bóstwo wegetacji, syn Kinyrasa i Myrry, ukochany bogini Asztarte, rozszarpany przez dzika

A S Z T A R T E

fenicka postać bogini Isztar

A S Z E R A

fenicka bogini morza, stworzycielka bogów

A S T A R T E

fenicka bogini miłości

A N A T

fenicka bogini miłości

A S C E T A

fakir jub jogin

A R A B

facet w turbanie

A P O S T E R I O R Y Z M

empiryzm metodologiczny, uzależnia poznanie od doświadczenia

A P O S T E R I O R Y Z M

empiryzm metodologiczny

A G R O M I N I M U M

elementarne wymogi dotyczące zabiegów agrotechnicznych i hodowlanych warunkujące racjonalną gospodarkę gospodarstw chłopskich

A N T Y L O P A

eland, zwierzę z rodziny krętorogich

A L U M N

eksternista

A N A T

egipska bogini wojowniczka, córka Re, opiekunka zaprzęgów rydwanów

A M A U N E T

egipska bogini wiatru północnego, żona Amona

A S C E T K A

dziewczyna jogina

A K A R O L O G I A

dział zoologii, którego przedmiotem zainteresowań są roztocza

A N G E L O L O G I A

dział teologii, wiedza o aniołach

A P O L O G E T Y K A

dział teologii poświęcony objaśnianiu i obronie podstawowych tez danej religii

A R E T O L O G I A

dział teologii moralnej

A N G E L O L O G I A

dział teologii dotyczący wiedzy o aniołach

A N E M O M E T R I A

dział praktycznej meteorologii zajmujący się wiatrem

A N D R A G O G I K A

dział pedagogiki zajmujący się wychowywaniem osób dorosłych

A N D R A G O G I K A

dział pedagogiki zajmujący się wychowaniem młodzieży pracującej i dorosłych

A U D I O L O G I A

dział otorynolaryngologii

A N A T O M I A

dział morfologii

A G R O M E T E O R O L O G I A

dział meteorologii zajmujący się badaniem wpływu warunków meteorologicznych na rośliny uprawne

A K U S Z E R I A

dział medycyny zajmujący się fizjologią i patologią porodu

A G R O E K O L O G I A

dział ekologii zajmujący się badaniem stosunków i wzajemnych zależności pomiędzy żywymi organizmami pól uprawnych a wpływem czynników zewnętrznych

A U T E K O L O G I A

dział ekologii badający zależność organizmu od środowiska i wpływ zachodzących zmian na jego życie i rozwój

A N G E L O L O G I A

dział demonologii dotyczący dobrych duchów

A E R O B I O L O G I A

dział biologii zajmujący się występowaniem i oddziaływaniem na człowieka mikroorganizmów pochodzących spoza Ziemi

A N A T O M I A

dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów

A U D I O M E T R I A

dział audiologii zajmujący sie badaniem słuchu

A S T R O B O T A N I K A

dział astrobiologii zajmujący się zagadnieniem istnienia roślinności na innych planetach

A N T R O P O G R A F I A

dział antropologii zajmujący się opisem ludów i ras ludzkich

A N T R O P O S K O P I A

dział antropologii

A N T R O P O M E T R I A

dział antropologii

A C H

dusza w mitologii egipskiej

A T Ł A S

drogi w przysłowiu

A R C Y D R O G I

drogi przedmiot

A N T Y K

drogi grat

A P O S T O Ł

dramat psychologiczny w reżyserii Duvalla

A P A G O G E

dowód apagogiczny

A P O L I Ń S K I

dotyczący Apolla (mitologicznego greckiego boga)

A U R O R A

dosłownie Zorza, rzymska bogini porannych zórz, tożsama z grecką Eos

A U G U S T I A N I Z M

doktryna filozoficzno-teologiczna Augustyna Aureliusza (św. Augustyna)

A U G U S T Y N I Z M

doktryna filozoficzno-teologiczna Augustyna Aureliusza (św. Augustyna)

A N I E L S K I

dobry, błogi, łagodny, idealny, doskonały

A N T Y L O P A

dibatag, ssak rodziny krętorogich z Etiopii i Somalii

A S A G

demon z mitologii sumeryjskiej

A N T R O P O L O G I Z M

biologiczność rozwoju człowieka

A N T R O P O L O G I A

biologia porównawcza człowieka

A B S U R D A L N Y

bezsensowny, nielogiczny, alogiczny

A B S U R D A L N Y

bezsensowny, nielogiczny

A B S U R D A L N I E

bezsensownie, nielogicznie, alogicznie

A B S U R D A L N O Ś Ć

bezsens, nielogiczność, alogiczność, idiotyczność

A N T Y L O P A

bejra, ssak rodziny krętorogich z rejonów Afryki graniczących z Morzem Czerwonym

A N O A

bawołek, krętorogi ssak na Celebesie

A U S K A

bałtyjska bogini personifikująca promienie wschodzącego i zachodzącego Słońca

A U D R A

bałtyjska bogini morza i burzy morskiej

A Ż D A C H A

bałkański złowrogi duch powietrzny

A S E P T Y K A

bakteriologiczna jałowość, zwłaszcza podczas operacji

A J A J A

bajeczna wyspa boginki Kirke

A N G I O K A R D I O G R A F I A

badanie radiologiczne serca i odchodzących od niego dużych naczyń

A O R T O N E F R O G R A F I A

badanie radiologiczne aorty i tętnic nerkowych

A O R T O G R A F I A

badanie radiologiczne aorty

A R C H E O M E T R I A

badanie obiektów archeologicznych metodami chemii analitycznej

A G R O M E T E O R O L O G I A

bada wpływ roślin uprawnych na zjawiska meteorologiczne

A R A B

Azjata w turbanie

A D O

autor wielu pism historycznych i martyrologii, czczony 16 grudnia

A S Z

autor trylogii "Przed potopem"

A U S T E R

autor książek "Trylogia nowojorska", "W kraju rzeczy ostatnich", "Wynaleźć samotność"

A S T A R T E

Asztarte, fenicka bogini miłości

A S Z T A R T E

Astarte, fenicka bogini miłości

A R S E N O W O D Ó R

arseniak, arsyna, połączenie chemiczne arsenu z wodorem, bardzo silnie trujący gaz

A N I M A

archetyp kobiecości w psychologii Junga

A R A B

arabski turban

A R G U M E N T O W A Ć

apologizować

A N A L I Z O W A Ć

apologizować

A D W O K A T O W A Ć

apologizować

A D O R O W A Ć

apologizować

A P R O B A T A

apologia

A P O T E O Z A

apologia

A P L A U Z

apologia

A M B A S A D O R O W A N I E

apologia

A D W O K A T O W A N I E

apologia

A D O R A C J A

apologia

A L M A N A C H

antologia, wybór, zbiór, wypisy

A L M A N A C H

antologia zawierająca utwory różnych pisarzy, powstałe w jakimś okresie

A L M A N A C H

antologia zawierająca utwory różnych pisarzy

A L M A N A C H

antologia zawierająca powstałe w tym samym czasie utwory różnych pisarzy

A L M A N A C H

antologia zawierająca powstałe w tym samym czasie utwory różnych autorów

A L M A N A C H

antologia utworów pisarzy

A L M A N A C H

antologia utworów jakiegoś pisarza

A L M A N A C H

antologia

A G R E G A T

antologia

A G L O M E R A T

antologia

A B E R D E E N

angus, szkocka rasa czarnych, bezrogich krów

A B S T R A K C J A

angelologia

A N E S T E T Y K A

anestezjologia

A N D R A S T E

Andate - celtycka bogini zwycięstwa, składano jej ofiary z ludzi

A D E K W A T N Y

analogiczny

A N A L O G I A

analogiczność, zbieżność, porównywalność, pokrewność

A D E K W A T N I E

analogicznie

A K T A

analogia: spiżarnia - przetwory, archiwum - ?

A F E K T O W A N Y

anagogiczny

A M A L T E A

Amalteja, w mitologii greckiej nimfa wychowująca małego Zeusa

A L T H

Alojzy, 1819-1886, geolog, mineralog, pierwszy profesor geologii UJ

A L O G I C Z N O Ś Ć

alogizm, nielogiczność, nieracjonalność, irracjonalność

A B S U R D A L N O Ś Ć

alogizm

A B S U R D A L N Y

alogiczny

A L O G I Z M

alogiczność, nielogiczność

A L O G I Z M

alogiczność

A B S U R D A L N O Ś Ć

alogiczność

A B S U R D A L N I E

alogicznie

A L C E S T A

Alkestis, w mitologii greckiej córka Peliasa, żona Admeta

A M M O N S

Albert, 1907-1949, amerykański pianista jazzowy i bluesowy, jeden z twórców woogie boogie

A T K

Akademia Teologii Katolickiej, dawna nazwa UKSW

A L B I N A

Achatowa lub Łoginowa

A U R O R A

dosłownie: Zorza, rzymska bogini porannych zórz, tożsama z grecką Eos

A M F I B O L I A

błąd logiczny wyrażenia, dwuznaczność, sofizmat (amfibologia)

A L A

... Rojek, dziewczyna bez nogi w serialu ”Doręczyciel”

A N I A

... Popławska - studentka biologii w serialu "Daleko od szosy"

A L B A T R O S

... czarnonogi, ptak pełnopłetwy spotykany w ciągu całego roku wzdłuż wybrzeży Ameryki Północnej

A L C E L A P H U S

... buselaphus caama - (łac.) kama, zwierzę z krętorogich

A P E T Y T

oskoma

A N A G R A M

komosa - oskoma

A E R O D Y N A M I C Z N Y

zaokrąglony, obły

A L G I

wodorosty, glony

A S

w antycznym Rzymie jednostka masy równa jednemu funtowi, dzielona na 12 uncji

A L A R I A

skrzydlica, glon morski

A G L O M E R A T

skała złożona z zaokrąglonych okruchów skał, scementowanych zastygłą lawą

A K A R A

pływa z welonem i glonojadem

A L A B A S T R O N

niewielka kulista waza lub podłużne naczynie o zaokrąglonej podstawie do przechowywania oliwy do namaszczania

A L G I

najprostsze rośliny wodne, glony

A S

jednostka masy w starożytnym Rzymie

A S

jednostka masy od XVI wieku na obszarze Niderlandów i Niemiec (0,048g)

A L G O F A G I

grupa wodnych organizmów glonolubnych

A L G I

glony

A L G A

glon, wodorost

A G A R

glon na galaretę

A L G A

glon

A G A R

galaretowaty wyciąg z glonów morskich

A L G A

dawna nazwa glonu

A N A B A E N A

anabena, glon zaliczany do sinic

A K C J A

papier dla maklera

A G E N T

makler

A N A G R A M

karmel - makler

A R R A S Y

wawelskie gobeliny

A R R A S

wawelski gobelin

A R R A S

ścienny gobelin jak obraz

A R R A S

stąd wawelskie gobeliny

A B A K A N

odimienny gobelin

A B A K A N

monumentalny gobelin

A B A K A N O W I C Z

Magdalena, twórczyni gobelinów

A N A N A S

jesienna odmiana jabłoni

A R R A S

gobelin z Wawelu

A B A K A N

gobelin przestrzenny, o reliefowej, bogatej fakturze (od nazwiska Magdaleny Abakanowicz)

A R R A S

gobelin od miasta

A B A K A N

gobelin Magdaleny

A R R A S Y

cenne gobeliny

A R R A S

artystyczny gobelin

A B A K A N

artystyczny gobelin

A K C E N T

werwa, fantazja, animusz

A U R I P E T R U M

szafran, wyciąg z płatków kwiatu krokusa, odmiana żółcieni

A N I M O W A Ć

dodawać komuś animuszu, ducha, odwagi, skrzydeł, śmiałości lub zapału

A P E L O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A N I M O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A K T Y W I Z O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A G I T O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A N Y Ż

biedrzeniec anyżu, roślina z baldaszkowatych

A N Y Ż E K

biedrzeniec

A N Y Ż

biedrzeniec

A S E R T Y W N O Ś Ć

animusz

A K C E N T

animusz

A N N A

... Szafraniec, złota medalistka mistrzostw Polski w cross-country

A N N A

... Szafraniec, srebrna medalistka Pucharu Świata w kolarstwie w 2009 roku

A N N A

... Szafraniec, srebrna medalistka mistrzostw świata w kolarstwie w 2002 roku

A N N A

... Szafraniec - polska kolarka górska

A N N A

... Szafraniec - brązowa medalistka Mistrzostw Polski MTB 2013

A R O G A N T

zuchwalec, impertynent

A R O G A N T

ktoś bezczelny, impertynent

A R O G A N T K A

impertynentka, zuchwała kobieta

A R O G A N T K A

impertynentka

A F E R Z Y S T K A

impertynentka

A B D E R Y T K A

impertynentka

A R O G A N T

impertynent, zuchwały człowiek

A R O G A N T

impertynent, zuchwalec

A R O G A N T

impertynent, zarozumialec

A R O G A N T

impertynent, grubianin

A R O G A N T

impertynent, gbur

A R O G A N T

impertynent

A F E R Z Y S T A

impertynent

A B D E R Y T A

impertynent

A R O G A N T

gbur, impertynent, zuchwalec, ordynus, grubianin

A R O G A N T

gbur, impertynent

A R O G A N T

butny impertynent

A C E R

... pseudoplatanus (łac.) jawor, gatunek klonu

A C E R

... campestre (łac.) paklon, gatunek klonu

A R C Y Ł O T R

nikczemnik

A N C Y M O N E K

nikczemnik

A N C Y M O N

nikczemnik

A N A N A S

nikczemnik

A R A T

mongolski hodowca bydła i koni

A M A L G A M A T

aliaż, mieszanka

A M A L G A M A T

aliaż

A G L O M E R A T

aliaż

A M A T O R

miłośnik lub dyletant

A M A T O R K A

miłośniczka lub dyletantka

A K C E P T A N T

główny i bezpośredni dłużnik wekslowy

A M A T O R S T W O

działanie dyletanta

A N T Y T A L E N T

dyletantyzm

A N A L F A B E T Y Z M

dyletantyzm

A M A T O R S Z C Z Y Z N A

dyletantyzm

A M A T O R S T W O

dyletantyzm

A M A T O R S K O Ś Ć

dyletantyzm

A M A T O R K A

dyletantka, pseudouczona

A N A L F A B E T K A

dyletantka

A M A T O R K A

dyletantka

A B D E R Y T K A

dyletantka

A N A L F A B E T A

dyletant, ciemniak

A N T Y T A L E N T

dyletant

A N A L F A B E T A

dyletant

A M A T O R S Z C Z Y K

dyletant

A M A T O R

dyletant

A B D E R Y T A

dyletant

A K C E P T A N T

dłużnik wekslowy

A N A L F A B E T A

ciemniak, dyletant

A N T Y T A L E N T

beztalencie, dyletant

A N T Y T A L E N T

beztalencie, dyletanctwo, dyletantyzm

A K C E P T A N T

bezpośredni dłużnik wekslowy

A M A T O R S K O Ś Ć

amatorszczyzna, dyletantyzm, antytalent

A M P E R

podstawowa jednostka siły

A M P E R

jednostka siły magnetomotorycznej i napięcia magnetycznego

A R M I A

duża jednostka siły

A M P E R O Z W Ó J

dawna jednostka siły magnetomotorycznej

A S C E T Y Z M

zasady i praktyki ascetów, surowość, wstrzemięźliwość, umartwianie się

A B S U R D

wyrażenie sprzeczne lub nie mające sensu, niedorzeczność, nonsens

A R A B E S K A

utwór muzyczny, mały

A R A B E S K A

utwór muzyczny, krótki, fantazyjny

A R A B E S K A

utwór muzyczny z wieloma ozdobnikami

A N T R A K T

utwór muzyczny wykonywany między aktami

A N D A N T E

utwór muzyczny w tempie spokojnym

A R A N Ż E R

utwór muzyczny opracowuje

A R A B E S K A

utwór muzyczny o charakterze miniatury instrumentalnej

A D A G I O

utwór muzyczny mający to tempo

A N D A N T I N O

utwór muzyczny lub jego część w tempie nieco szybszym niż andante.

A P O T E O Z A

urzędowe uznanie człowieka za bóstwo, praktykowane w starożytności

A B N E G A T

ten kto praktykuje abnegację, niechluj z przekonania

A R A N Ż E R

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty inne niż w oryginalnej wersji

A R A N Ż E R

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty

A R A N Ż E R

rozpisuje utwór muzyczny

A N A C H O R E T A

praktykujący ascezę

A P L I K O W A Ć

praktykować, szkolić się, przysposabiać się

A P L I K O W A Ć

praktykować

A R T Y S T A

praktyk

A T A R A K S J A

postawa całkowitego spokoju, praktykowana przez sceptyków

A N O M A L I A

pogodowe niedorzeczności

A P L I K A N T

osoba odbywająca praktykę przygotowującą do zawodu prawniczego

A R A B E S K A

ornament roślinny albo drobny utwór muzyczny

A R A B E S K A

ornament lub krótki utwór muzyczny

A R A B E S K A

ornament i utwór muzyczny

A R A N Ż E R

opracowuje utwór muzyczny

A R A N Ż E R

opracował utwór muzyczny na instrument inny niż w oryginale

A P L I K O W A Ć

odbywać praktykę przygotowującą do zawodu prawniczego

A P L I K O W A Ć

odbywać aplikację - praktykę prawniczą

A P L I K O W A Ć

odbywać aplikację - praktykę

A B S U R D

nonsens, niedorzeczność

A B S U R D A L N O Ś Ć

niedorzeczność, nonsensowność, nonsens

A B S U R D A L N O Ś Ć

niedorzeczność, nonsens

A B S U R D

niedorzeczność, bezsens

A B S U R D

niedorzeczność nonsens bzdura

A N D R O N Y

niedorzeczność

A L O G I Z M

niedorzeczność

A L O G I C Z N O Ś Ć

niedorzeczność

A B S U R D Z I K

niedorzeczność

A B S U R D U M

niedorzeczność

A B S U R D A L N O Ś Ć

niedorzeczność

A B S U R D

niedorzeczność

A B S T R A K C J A

niedorzeczność

A N D R O N Y

niedorzeczności

A B S U R D

niedorzeczności

A B S Y N T

nalewka spirytusowa na piołunie i innych ziołach

A R A B E S K A

krótki utwór muzyczny o subtelnych efektach ornamentacyjnych i kolorystycznych

A R A B E S K A

krótki utwór muzyczny o fantazyjnej melodii

A B S U R D

kompletna niedorzeczność

A S C E T K A

kobieta stosująca praktyki ascezy

A B S U R D

kłamstwo

A B S T R A K C J A

kłamstwo

A R D E N

francuski koń roboczy

A P A G O G E

dowód przez sprowadzenie do niedorzeczności

A M B A J E

dawniej niedorzeczności, mrzonki, farmazony

A M B A J E

dawniej niedorzeczności, mrzonki

A M B A J E

dawniej brednie, androny, niedorzeczności, mrzonki

A N A C H O R E T A

człowiek świątobliwy, żyjący w odosobnieniu, praktykujący ascezę

A N A C H O R E T A

człowiek świątobliwy, praktykujący ascezę

A N A C H O R E T A

człowiek praktykujący ascezę

A N D R O N Y

bzdury, dyrdymały, bajdy, ględy, niedorzeczności, farmazony

A B S U R D

bzdura, niedorzeczność, nonsens

A B S U R D Y

brednie, niedorzeczności

A B S U R D

bezsens, niedorzeczność

A P L I K A N T

absolwent prawa lub pracownik administracji odbywający praktykę, osoba odbywająca aplikację

A I R

zespół który wydał album "Premiers Symptomes"

A M O K

biała gorączka

A F E K T

biała gorączka

A G R E S Y W N I E

z drwiną

A U T O I R O N I A

ukryta drwina z własnej osoby, myśli, twórczści

A N O A

najmniejszy bawół

A U T O I R O N I A

drwina z samego siebie

A L U Z J A

drwina

A R O G A N C J A

zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych

A R O G A N C J A

zuchwała pewność siebie

A S E R T Y W N O Ś Ć

rezolutność, pewność siebie

A R O G A N C J A

przesadna pewność siebie połączona z lekceważeniem innych

A S E R T Y W N O Ś Ć

pewność siebie, zdecydowanie

A R O G A N C J A

pewność siebie połączona z lekceważeniem innych

A S E R T Y W N O Ś Ć

pewność siebie

A R O G A N C J A

pewność siebie

A N I M U S Z

pewność siebie

A R O G A N C J A

bezczelna pewność siebie połączona z ostentacyjnym lekceważeniem innych

A N A L F A B E T A

przenośnie ignorant

A N A L F A B E T K A

pogardliwie dyletantka, ignorantka, profanka

A N A L F A B E T A

osoba niemająca zupełnie wiedzy w danej dziedzinie, ignorant

A N A L F A B E T A

nieuk, ignorant

A B D E R Y T K A

ignorantka, prostaczka, głupia, półinteligentka

A N A L F A B E T K A

ignorantka

A M A T O R K A

ignorantka

A B D E R Y T K A

ignorantka

A B D E R Y T A

ignorant, prostak

A N A L F A B E T A

ignorant, nieuk

A N T Y T A L E N T

ignorant, amator

A N T Y T A L E N T

ignorant

A N A L F A B E T A

ignorant

A M A T O R

ignorant

A B D E R Y T A

ignorant

A N A L F A B E T A

dyletant, nieuk, niedouk, ignorant, ciemniak

A M O R

zwany też Kupidynem

A R C H I M E D E S

wynalazca czerpadła ślimakowego tzw. śruby Archimedesa

A R I O N

ślinik - ślimak o zredukowanej muszli

A R I O N

ślimak zwany też ślinikiem

A K T E O N

ślimak zamieszkujący płytkie morza europejskie

A R I O N

ślimak płucodyszny, ślinik

A R I O N

ślimak ogrodowy bez muszli, ślinik

A R I O N

ślimak o zredukowanej muszli

A R I O N

ślimak nagi z rodzaju ślinik

A N T Y K L I M A K S

przeciwieństwo klimaksu czyli moment przynoszący rozładowanie napięcia i wyciszenie akcji

A M O R E K

motyw dekoracyjny, postać nagiego chłopczyka ze skrzydłami, kupidyn, kupido, putto

A D A M S J A

mały ukwiał, żyje na muszlach ślimaków i małż

A M O R E K

kupidynek

A R I O N

gatunek ślimaka

A K L I M A T Y Z A C J A

blondynki mylą to słowo z klimakterium

A N I M O Z J A

żal, antypatia, rozżalenie, pretensja, ansa, ansy, anse

A T U T

wyraźna szansa powodzenia

A M I N O T R A N S F E R A Z Y

transaminazy, enzymy katalizujące przeniesienie grupy aminowej z jednego związku na drugi

A U B A N E L

Theodore, 1829-1886, prowansalski poeta i dramatopisarz

A M N E S T I A

szansa dla skazańców

A M N E S T I A

szansa dla skazańca

A L I B I

szansa dla podejrzanego

A N N A

Starczyńska, wpływowa kobieta z show-biznesu w serialu "Druga szansa"

A N N A

Starczyńska, postać grana przez Katarzynę Herman w serialu "Druga szansa"

A N N A

Starczyńska, największa konkurentka Moniki i Jakuba w serialu "Druga szansa"

A N N A

Starczyńska, konkurentka ZEIT Studio w serialu "Druga szansa"

A N N A

Starczyńska, kobieta show-biznesu w serialu "Druga szansa"

A I O L I

sos prowansalski

A R N E

przyjaciel Krystyny, córki Lawransa

A L B A

prowansalska, liryczna pieśń miłosna

A L B A

pieśń średniowieczna prowansalska

A L B A

miłosna pieśń prowansalska

A L B A

liryczna pieśń poranna zwłaszcza miłosna w poezji prowansalskiej

A L I B I

jedyna szansa dla podejrzanego

A W E R S J A

idiosynkrazja, ansa, resentyment, nieżyczliwość, nieprzychylność

A M Y L I N A

hormon wytwarzany przez komórki beta wysp Langeransa trzustki

A S Y G N A T A

dokument potwierdzający transakcję gotówkową

A N C Y Z

dawna nazwa kontredansa

A L B A

dawna liryczna pieśń w poezji prowansalskiej

A R N A U T

Daniel, XII-XIII w. trubadur prowansalski

A T L A N T I C

brytyjski transatlantyk

A R B I T R A Ż

ażiotaż, transakcje giełdowe

A N D E C E N A

ansange

A N T Y P A T I A

ansa

A N S Y

ansa

A N S E

ansa

A N I M O Z J A

ansa

A L E R G I A

ansa

A B S M A K

ansa

A B O M I N A C J A

ansa

A M O K

tropikalny atak szału

A M O K

stan silnego podniecenia, atak szału

A M O K

silny atak szału

A M O K

silne podniecenie, atak szału

A M O K

potocznie to atak szału

A M O K

malajski atak szału

A M O K

gwałtowny atak szału

A M O K

egzotyczny atak szału

A M O K

chorobliwa agresja, atak szału

A M O K

atak szału, z chęcią mordowania, występujący szczególnie wśród ludności indonezyjskiej

A M O K

atak szału, furia

A M O K

atak szału w tropikach

A M O K

atak szału u Malajów

A M O K

atak szału w tropikach

A M O K

atak szału palaczy haszyszu

A M O K

atak szału na Malajach

A M O K

atak szału

A F E K T

atak szału

A C E R

(łac.) klon; drzewo liściaste z rodziny klonowatych

A M O R

zaopatrzony w skrzydła, łuk i strzały bóg miłości

A M O R

rzymski bóg miłości, odpowiednik greckiego Erosa

A M O R

rzymski bóg miłości

A M O R

bóg miłości, utożsamiany z greckim Erosem

A M O R

bóg miłości, odpowiednik greckiego Erosa

A F E K T

wzruszenie, silne uczucie

A F E K T

wielkie, silne uczucie

A F E K T

namiętność, silne uczucie

A F E K T

krótkotrwałe, silne uczucie

A M A N T K A

uwodzicielka z ekranu lub ze sceny

A M A N T K A

uwodzicielka z ekranu

A M A N T K A

uwodzicielka na srebrnym ekranie

A M A N T K A

uwodzicielka na planie filmowym

A M A N T K A

uwodzicielka na ekranie

A M A N T K A

uwodzicielka filmowa

A M A N T K A

uwodzicielka

A D O R A T O R K A

uwodzicielka

A L B A

szata liturgiczna noszona pod ornatem

A L B A

szata liturgiczna księży

A L B A

szata liturgiczna duchownych katolickich noszona pod ornatem, długa, biała

A L B A

szata liturgiczna duchownych

A L B A

szata liturgiczna dla dzieci idących do pierwszej komunii, biała

A L B A

szata liturgiczna biała

A L B A

szata liturgiczna

A M A N T K A

sceniczna uwodzicielka

A M A N T K A

filmowa uwodzicielka

A M A N T K A

ekranowa uwodzicielka

A L B A

biała szata liturgiczna duchownych katolickich, noszona pod ornatem

A L B A

biała szata liturgiczna (noszona pod ornatem), (dla dzieci idących do pierwszej komunii)

A L B A

biała szata liturgiczna

A L B A

biała długa szata liturgiczna

A M B A R A S

trudności, tarapaty, kłopot

A M B A R A S

tarapaty, trudności, kłopot

A M B A R A S

tarapaty, kłopoty

A L I M E N T Y

tarapaty taty

A M B A R A S

tarapaty Sarmaty

A M B A R A S

dawniej tarapaty

A M B A R A S

tarapaty

A M B A R A S

potocznie tarapaty

A M B A R A S

kłopot, tarapaty

A M B A R A S

dawniej kłopot, trudności, tarapaty

A M B A R A S

dawniej kłopot, tarapaty

A N K I E T A

wypełniana na bankietach

A P A S Z

przestarzale: paryski opryszek, rzezimieszek

A P A S Z

paryski opryszek, rzezimieszek (przestarzale)

A P A S Z

paryski opryszek (dawniej)

A P A S Z

paryski opryszek

A P A S Z

dawny paryski opryszek

A R O G A N T

choleryk

A R A B I K A

polski gatunek kawy

A W A N T U R A

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

A M A T O R K A

frajerka

A M A T O R

frajer, nowicjusz

A M A T O R

frajer

A D A

córka Judasza z tragedii Kazimierza Przerwy-Tetmajera Judasz""

A N A G R A M

breja - bajer

A R C Y Ł G A R Z

bajerant

A P A R A T

bajerant

A K T O R

bajerant

A D W O K A T

ajerkoniak

A N A G R A M

ajer z reji

A G N I E S Z K A

... Szondermajer - reprezentantka Polski w piłkę nożną w latach 1991-2005

A G N I E S Z K A

... Szondermajer - polska piłkarka

A G N I E S Z K A

... Szondermajer - piłkarka, obecna zawodniczka Czarnych Sosnowiec

A G N I E S Z K A

... Szondermajer - członkini kadry narodowej w piłkę nożną w latach 1991-2005

A G N I E S Z K A

... Szondermajer, była zawodniczka nożna Medyka Konin

A M U R

kuzyn karpia

A M U R

azjatycki kuzyn karpia

A M U R

Rzeka jak kuzyn karpia

A S P I U S

... aspius (łac.) - boleń, ryba drapieżna z karpiowatych

A N O A

bawół z Celebesu

A R A T

mongolski pasterz bydła

A M I A

miękławka; ryba słodkowodna

A L P A K A

tkanina bawełniana, gładka i błyszcząca

A L P A G A

tkanina bawełniana lub wełniana, szorstka

A T Ł A S

miękka tkanina jedwabna

A B I E S

łac. jodła - drzewo iglaste z rodziny sosnowatych

A R A U K A R I A

wiecznie zielone drzewo iglaste

A R A U K A R I A

iglawa - drzewo iglaste

A R A U K A R I A

drzewo iglaste, u nas doniczkowe

A K A N T

śródziemnomorski krzew ozdobny

A K A N T

krzew ozdobny śródziemnomorski

A K A N T

krzew ozdobny

A A R O N

wg Księgi Rodzaju, brat Mojżesza, pierwszy arcykapłan Izrealitów

A R C Y K A P Ł A N

był nim Aaron, brat Mojżesza

A A R O N

brat Mojżesza

A A R O N

syn Lewiego, starszy brat Mojżesza

A A R O N

starszy brat Mojżesza

A R K U S Z

miara papieru lub blachy

A R K U S Z

miara papieru

A B A K A

konopie z Manili

A L P A K A

tkanina wełniana ze skośnymi prążkami

A D A M S Y T

związek organiczny zawierający arsen, trujący gaz bojowy o drażniącym działaniu

A D A M S Y T

trujący gaz bojowy

A D A M S Y T

gaz bojowy drażniąco-parząco-duszący

A N T Y P K A

wiśnia wonna, drzewo lub krzew uprawiane na żywopłoty i do szczepienia (na podkładki) wiśni i czereśni

A N T Y P K A

wiśnia wonna

A N T Y P K A

gatunek wiśni (wiśnia wonna)

A L O Z A

kuzynka śledzia

A N E G D O T K A

humoreska

A N E G D O T A

humoreska

A N E G D O T A

anegdotka, opowiadanie, opowiastka, humoreska

A P O P L E K T Y K

człowiek rażony, zagrożony apopleksja, skłonny do apopleksji

A P O L L O

model Volkswagena

A R E N A

maneż

A L P A G A

w gwarze miejskiej tanie wino

A L P A G A

tanie wino z piosenki Perfectu "Autobiografia"

A L P A G A

tanie wino w gwarze miejskiej

A L P A G A

tanie wino potocznie

A R I Z O N A

tanie wino owocowe z gwiazdą szeryfa na etykiecie

A L P A G A

tanie wino owocowe

A L P A G A

tanie wino lub tkanina

A M A L T E A

tanie wino (gwara miejska)

A L P A G A

tanie wino

A L P A G A

potocznie tanie wino

A L P A G A

potocznie marne, kiepskie, tanie wino

A L P A G A

liche, tanie wino

A L P A G A

gwarowo tanie wino

A N T A R

ryba morska, kłykacz

A K A N T

ryba morska z rodziny strzępielowatych

A M F I P R I O N

błazenek, ryba ukwiałowa, ryba morska z rodziny garbikowatych, ryba raf koralowych

A G O N U S

... cataphractus (łac.) - lisica, ryba morska

A L G O N K

drugi eon w dziejach Ziemi

A A K

dawny żaglowiec używany na kanałach holenderskich

A A K

dawny żaglowiec pływający po holenderskich kanałach

A A K

dawny żaglowiec jednomasztowy

A N N A

córka Mahometa

A R G O N

pospolity gaz szlachetny

A R G O N

pierwiastek chemiczny, bezbarwny i bezwonny gaz szlachetny

A R G O N

pierwiastek chemiczny z helowców, najpospolitszy gaz szlachetny, bezbarwny, bezwonny, cięższy od powietrza

A R G O N

gaz szlachetny, służy do napełniania żarówek, lamp jarzeniowych

A R G O N

gaz szlachetny, liczba atomowa 18

A R G O N

gaz szlachetny z grupy helowców

A R G O N

gaz szlachetny w żarówkach dużej mocy

A R G O N

gaz szlachetny w żarówkach

A R G O N

gaz szlachetny w składzie atmosfery ziemskiej

A R G O N

gaz szlachetny w powietrzu

A R G O N

gaz szlachetny w jarzeniówce

A R G O N

gaz szlachetny w atmosferze ziemskiej

A R G O N

gaz szlachetny w atmosferze

A R G O N

gaz szlachetny stosowany do wypełniania żarówek o dużej mocy

A R G O N

gaz szlachetny o symbolu Ar

A R G O N

gaz szlachetny do napełniania żarówek

A R G O N

gaz szlachetny

A R G O N

bezwonny gaz szlachetny

A R G O N

bezbarwny i bezwonny gaz szlachetny

A N T A Ł E K

beczka na wino

A N T A Ł

beczka na wino

A B A K U S

górna część głowicy kolumny

A D O N I S

urodziwy kochanek Afrodyty

A D O N I S

syn Myrry, piękny kochanek Afrodyty i Persefony śmiertelnie raniony przez dzika

A D O N I S

piękny kochanek Afrodyty

A D O N I S

kochanek Afrodyty

A R E S

kochanek Afrodyty

A D O N I S

dawny kochanek Afrodyty

A R E S

dawny kochanek Afrodyty

A B A K

antenat kalkulatora

A B A K

"przodek" liczydła

A B A K

rodzaj liczydła używanego przez Greków i Rzymian

A B A K

pierwowzór liczydła

A B A K

prototyp liczydła

A L A S Z

klarowny likier kminkowy

A L A S Z

likier kminkowy

A K C J E

papiery maklera

A K C J A

niejedna w pakiecie maklera

A K C J A

papier dla maklera

A M U R

rzeka jak kuzyn karpia

A M U R

azjatycki kuzyn karpia

A R E S

kochanek Afrodyty, ojciec Harmonii i Erosa

A R E S

grecki bóg wojny, ojciec Erosa

A R E S

ojciec Erosa, brat Eris

A R E S

Ojciec Erosa