Hasła do krzyżówek na literę P:

Hasło Definicja

P E R S E F O N A

grecka bogini kiełkującego ziarna

P I T Y S

grecka bogini jodły

P O R Y W

gorączka, ogień, żar

P R Z Y G Ł U P I A S T Y

głupi jak but

P R Z Y G Ł U P I

głupi jak but

P R O W E N I E N C J A

genealogia, geneza, korzenie

P R Z Y S Z Ł O Ś C I O W Y

futurologiczny, dalekowzroczny

P R O G N O S T Y C Z N Y

futurologiczny

P O S A D A

fundament, element konstrukcyjny poniżej podłogi

P O D W A L I N A

fundament, element konstrukcyjny poniżej podłogi

P O D K Ł A D

fundament, element konstrukcyjny poniżej podłogi

P R Z E B I E G Ł Y

frantowski, kuty na cztery nogi, szpakami karmiony

P O S T A W A

filozoficzna, ideologiczna

P O L O N I S T Y K A

filologia polska

P A D R I J A

fenicka bogini światła, córka Baala

P R E M E D Y K A C J A

farmakologiczne przygotowanie chorego do operacji

P E R Y K O P Y

evangelistarium, zbiór ułożonych chronologicznie wyjątków z Ewangelii

P A T E T Y C Z N Y

emfatyczny, hieratyczny, anagogiczny

P A C H E T

egipska bogini o postaci lwicy, władczyni Pustyni Arabskiej

P A L M E R

Edward Vance (1885-1959), pisarz australijski, liczne powieści, m.in. "Trylogia Golconda"

P E R I O D O N T O L O G I A

dziedzina stomatologii zajmująca się chorobami przyzębia

P A L E O E K O L O G I A

dziedzina nauki badająca ekologię kopalnych gatunków roślin i zwierząt

P A R A P S Y C H O L O G I A

dziedzina badań z pogranicza psychologii, zajmująca się zjawiskami psychicznymi, których charakter nie został w pełni wyjaśniony przez współczesną naukę

P N E U M A T O L O G I A

dział teologii, nauka o Duchu Świętym

P R O T E T Y K A

dział stomatologii z koronami i mostami

P E D E U T O L O G I A

dział pedagogiki zajmujący się problemami zawodu nauczycielskiego

P A T O G E N E Z A

dział patologii

P A L E O B O T A N I K A

dział paleontologii, nauka o badaniu kopalnych szczątków roślin

P A L E O Z O O L O G I A

dział paleontologii

P R O T E T Y K A

dział ortopedii i stomatologii

P A L E O N T O L O G I A

dział nauk biologicznych zajmujący się badaniem roślin i zwierząt minionych epok geologicznych

P O T A M O L O G I A

dział hydrologii zajmujący się badaniem rzek i innych cieków

P E T R O F I Z Y K A

dział geologii i geofizyki, zajmujący się fizycznymi właściwościami skał

P O L O N I S T Y K A

dział filologii na wyższej uczelni

P A L E O A N T R O P O L O G I A

dział antropologii zajmujący się badaniem oraz rekonstrukcją szczątków kostnych wymarłych człowiekowatych

P A L U C H

duży palec u nogi

P O T R A W

drugi pokos trawy z łąk

P I Ę Ć L A T K A C E T U

druga część trylogii Stanisława Grzesiuka

P I E R W O W I J E

drobnonogi, gromada stawonogów, mają 10 lub 12 par nóg

P S Y C H O P A T O L O G I C Z N Y

dotyczący psychopatologii lub związany z psychopatologią

P R O G O W Y

dotyczący progu lub związany z progiem

P A C H W I N A

dolna część podbrzusza u człowieka między nasadą nogi a brzuchem

P O M O C

dla ubogiego

P O D W Ó J

denny skorupiak równonogi

P A Z U Z U

demon z mitologii sumeryjskiej

P R O D U K O W A N I E

biologicznie - wydzielanie, formowanie

P Ł Y T K I

biedny, nędzny, ubogi

P O T R Z E B U J Ą C Y

biedak, biedny, ubogi, nędzarz

P A U P E R

biedak, biedny, ubogi

P I Ż M O W I E C

bezrogi ssak z rodziny jeleniowatych dostarczający piżma

P I Ż M O W I E C

bezrogi ssak z lasów Azji

P S I A R Z E

bardzo lubią swoje szczekające czworonogi

P R Z Y B O Ś

autor antologii polskiej pieśni ludowej

P O C H W A Ł A

apologia, adoracja, apoteoza

P A T O L O G I A

anatomiczne i fizjologiczne odchylenia od stanu normalnego w tkankach zwierząt i roślin pod wpływem chorób

P I K I

analogia: dzwonki - kara, wina - ?

P O M P A T Y C Z N Y

anagogiczny, poważny

P A N W O Ł O D Y J O W S K I

trzecia część Trylogii

P O T O P

druga część Trylogii

P A N

"... Cogito" - herbata

P A W E Ł

... Filipowicz - biologiczny ojciec Blanki w serialu "Kopciuszek"

P Ł Y W K A

zoospora, organ bezpłciowego rozmnażania się glonów

P U D

rosyjska jednostka masy (16,38kg)

P A J D A

przestarzale glon

P E R K A T Y

potocznie: podobny do kartofla, zaokrąglony

P A J D A

pajdka, glonek, glon

P E Ł N Y

okrągły, krągły, zaokrąglony

P E Ł E N

okrągły, krągły, zaokrąglony

P L E M N I A

męski narząd rozrodczy glonów, grzybów, mchów i paproci

P H Y L L O P H O R A

(łac.) liściak - glon (krasnorost)

P H Y L L O P H O R A

(łac.) filofora - glon morski strefy umiarkowanej

P A C I O R K O W C E

krzaczkowate glony z typu brunatnic

P A G A J

krótkie, zaokrąglone wiosło

P U D

jednostka masy rosyjska równa 16,38 kg

P I E R W O T E K

jednokomórkowy glon z typu zielenic

P O R O S T

glono-grzyb

P I E R Ś C I E N I C A

glon należący do typu zielenic

P O L I S Y F O N I A

glon morski mający nitkowate plechy, przyczepione do skał

P O R F I R A

glon morski

P U D

dawna rosyjska jednostka masy równa 16,38 kg

P L E Ś N I A K I

dawna nazwa glonowców

P E L W E C J A

bruzdowata - glon

P A R K I E T

łączy tancerza z maklerem

P O Ś R E D N I K

dealer, makler, swat lub paser

P E P I N G A

XIX-wieczna odmiana jabłoni

P A P I E R Ó W K A

wczesna odmiana jabłoni

P A P I E R Ó W K A

odmiana jabłoni

P A D A L E C

jaszczurka beznoga o ciele wężowato wydłużonym, pokrytym brunatnymi łuskami, niekiedy w turkusowe plamki

P A Ź

duży motyl o żółtych skrzydłach z czarnym deseniem i czerwonymi lub turkusowymi plamkami

P A S Z P O R T

dokument obieżyświata

P R O S T A K

krzykacz, impertynent, awanturnik

P A L I W O D A

impertynent, pyskacz, krzykacz

P Ę Z

jadowity wąż morski

P Ł A W I C A

jadowity wąż

P A N

syn Hermesa i nimfy Driope

P A N

syn Hermesa i Kallisto

P A N

syn Hermesa

P A D A L E C

pogardliwie o człowieku: nikczemnik, nędznik, niegodziwiec, plugawiec

P L U G A W I E C

pogardliwie nikczemnik, niegodziwiec, nędznik

P S U B R A T

podlec, nikczemnik, nędznik

P A R S Z Y W I E C

obraźliwie mydłek, nikczemnik, nędznik

P Ł A Z

obraźliwie mydłek, nikczemnik, nędznik

P O D L E C

nikczemnik, niegodziwiec

P O T W Ó R

nikczemnik, nędznik, zimny drań

P O D L E C

niegodziwiec, nikczemnik

P A N

arkadyjski bóg pasterzy, syn Hermesa i nimfy

P O D D R U K

jednolite tło zadrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się tekst lub ilustracje

P I K U L I N A

flet mały, pikolo

P A R T A C Z

psuj, niedbaluch, dyletant

P A R T Y Z A N T K A

w przenośni dyletanctwo, dyletantyzm

P Ó Ł A N A L F A B E T A

pogardliwie dyletant, nieuk, niedouk

P R O F A N

obrazoburczy dyletant

P S U J

niedbaluch, dyletant

P A R T A C T W O

dyletanctwo, dyletantyzm, amatorszczyzna

P O N D

jednostka siły, gram siły

P O N D

jednostka siły równa 1 gramowi

P O N D

jednostka siły (w układzie technicznym miar), równa 1 gramowi

P U R N O N S E N S O W Y

związany z odmianą dowcipu opartej na niedorzeczności

P O L O N E Z

utwór muzyczny w rytmie 3/4

P A S T I C C I O

utwór muzyczny stworzony przez kilku kompozytorów

P A S J A

utwór muzyczny do ewangelicznego tekstu o męce Chrystusa

P R O F E S J O N A Ł

spec, ekspert, praktyk

P R E L U D I U M

samodzielny, krótki, melodyjny utwór muzyczny

P R Z E D T A K T

niepełny takt otwierający utwór muzyczny

P I O S E N K A

krótki utwór muzyczny z tekstem

P E R S Z E R O N

koń roboczy rasy francuskiej

P R O F E S J O N A L I S T A

ekspert, praktyk, rzemiecha

P R A W O

domena jurysty

P E S E T A

była waluta Hiszpanii

P A W E Ł

Giłka, wieloletni praktyk sportów siłowych

P I K A D O R

uczestnik korridy na koniu

P O L

Maciej, najsłynniejszy polski iluzjonista

P O L

Maciej, iluzjonista

P A S J A

biała gorączka

P A T A T

słodki ziemniak - batat

P A T A T

słodki ziemniak

P R Z E Ś M I E W K A

potocznie drwina, żart, kpina

P I R O G A

indiańska łódź

P R Z E K Ą S

dawniej drwina, ironia, zjadliwość

P R A S A

dawna maszyna drukarska

P R O F A N K A

ignorantka, dyletantka

P R O F A N

ignorant, dyletant

P A T

sytuacja bez wyjścia, zwłaszcza w rozmowach dyplomatycznych

P O T R Z A S K

sytuacja bez wyjścia, pułapka

P A T O W Y

sytuacja bez wyjścia

P A T

sytuacja bez wyjścia

P I E C Z K A

zagrał w filmie "Placówka" jako Ślimak Józef

P R Z Y Ł B I C A

tropikalny ślimak

P O K R Ę C O N Y

ślimakowy, świdrowaty, wężowaty

P R Z Y T U L I K

ślimak spotykany w rzekach i jeziorach,również w Polsce

P O K R Ę C O N Y

spiralny, ślimaczy, ślimakowaty

P U R P U R A

naturalny barwnik z wydzieliny ślimaków rozkolców

P R Z Y T U L I K

gatunek ślimaka z rodziny przytulikowatych, z rzędu nasadoocznych

P U R P U R A

barwnik naturalny, wyciągany ze ślimaka rozkolca

P O T O C K I

Wacław, 1621-1696, poeta baroku, m.in.: "Ogród nie plewiony", "Moralia"

P R O K U R A T O R

w antycznym Rzymie - urzędnik cesarski kierujący finansami lub zarządzający mniejszą prowincją

P Y R A M I D

Transamerica … wieżowiec, biurowiec w San Francisco, wysokość 260 metrów

P R E T E N S J A

przestarzale ansa

P O D P O R U C Z N I K

po dwóch awansach będzie kapitanem

P R Z E B I C I E

np. na transakcji: przebitka, zysk, zarobek

P R Z E B I C I E

np. na transakcji: dochód, profit

P O Ś R E D N I K

człowiek zajmujący się dla zarobku pośredniczeniem w transakcjach handlowych

P A T E N A

... płaska, naczynie na hostię dla celebransa

P A S J A

nerwy atak szału

P R I M A

marka kawy naturalnej

P O L O T

inwencja twórcza, łatwość, lekkość w sposobie rozumowania

P A Ł K A

gruby kij, zwykle tępo zakończony

P A Ł A

gruby kij

P R Z E J Ę C I E

silne uczucie

P A N T E R A

puma, kuguar

P A N T E R A

kuguar

P U M A

groźny kot, kuguar

P R Z Y K R O Ś Ć

trudności, tarapaty, ambaras

P A S Z T E T

w przenośni: kłopot, kłopoty, tarapaty

P R Z Y J Ę C I E

przyjątko, bankiet, gala

P L A T Y N I T

niskowęglowa stal stopowa o dużej zawartości niklu

P I E K I E L N I K

choleryk, nerwus, nerwicowiec

P R I M A

gatunek kawy

P R A W I C Z E K

w przenośni: frajer, wiech

P R A W I C Z E K

w przenośni: frajer-pompka, nowicjusz

P R Z E D S T A W I E N I E

ubaw na cztery fajerki

P R Z E D S T A W I E N I E

ubaw dwadzieścia cztery fajerki

P I R O T E C H N I K

specjalista od przygotowywania mieszanin palnych i sporządzania wyrobów służących do wywoływania efektów świetnych i akustycznych- przygotowuje efekty specjalne : fajerwerki itp

P O P I J A W A

przyjęcie, jubel, ubaw na cztery fajerki

P I J A T Y K A

przyjęcie, jubel, ubaw na cztery fajerki

P I C E R

pospolicie bajerant, kabotyn, deklamator

P R I M A

odlotowy, bajerancki, byczy

P I C U Ś

nabieracz, szarlatan, bajerant

P R Z Y P R A W A

majeranek (Malorana hortensis)

P I J A Ń S T W O

jubel, ubaw na dwadzieścia cztery fajerki

P R Y S Z C Z

frajer, pestka, nic

P E S T K A

frajer, nic, pryszcz

P Ł Y W A K

blefiarz, bajerant, bazyliszek

P Ę D

bardzo szybki bieg

P U C

bajka, bajeczka, bajer, lipa

P R Z Y P R A W A

pieprz lub sól

P Y S K A C Z

choleryk, piekielnik, impertynent

P I E N I A C Z

choleryk, nerwus, impertynent

P I N I A

śródziemnomorskie drzewo iglaste

P S E U D O T S U G A

łac. Jedlica - drzewo iglaste z rodziny sosnowatych

P S E U D O T S U G A

... taxifolia (łac.) - daglezja, drzewo iglaste

P E R U K O W I E C

liściasty krzew ozdobny z rodziny nanerczowatych

P I Ą T A K

krzew ozdobny z rodziny marzanowatych

P R O T O N

trwała cząstka elementarna o dodatnim ładunku elektrycznym

P O Z Y T R O N

lekka cząstka elementarna

P R O T O N

cząstka elementarna

P E J C Z

bicz z krótką rękojeścią

P E R K A L

cienka tkanina bawełniana, używana na bieliznę pościelową i osobistą

P E R K A L

cienka tkanina bawełniana sukienki

P O N C Z

gorący trunek z rumem

P O N C Z

gorący trunek

P R E F E R A N S

dawna gra w karty przypominająca wista

P R E F E R A N S

dawna gra w karty

P O L O N Y

Anna aktorka krakowska

P Ł U G

ewolucja narciarska

P O D E S Z W I C A

sola, ryba morska

P Ł A W I K O N I K

ryba morska z rodziny igliczniowatych

P Ł A S T U G A

ryba morska o spłaszczonym ciele

P Ł A S T U G A

ryba morska

P A S Z C Z A K

piotrosz, drapieżna ryba morska

P I O T R O S Z

paszczak, ryba morska

P I O T R O S Z

paszczak, drapieżna ryba morska

P I O T R O S Z

drapieżna ryba morska, paszczak (z imieniem Skrzyneckiego w nazwie)

P Ł A S Z C Z K A

drapieżna ryba morska

P E L A M I D A

bonito, ryba morska

P R O T E R O Z O I K

drugi eon w dziejach Ziemi

P I N A S A

dawny żaglowiec wojenny